เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
1

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

2

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

3

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)   
1 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.-2537-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2562
2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ประจำปี พ.ศ. 2566

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566)

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (วันที่ 15 พฤษภาคม 2566)

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (วันที่ 29 มิถุนายน 2566)

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (วันที่ 18 สิงหาคม 2566)

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 (วันที่ 15 กันยายน 2566)

>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 (วันที่ 26 ธันวาคม 2566)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ ถาม-ตอบ

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจอิเล็กทรอนิกส์


 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page