>>พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

>> คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่องให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

กระบวนงานให้บริการ

>คู่มือประชาชน-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

>คู่มือประชาชน-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

>คู่มือประชาชนอบต.ผักไหม-ขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

>คู่มือประชาชนอบต.ผักไหม-การชำระภาษีป้าย

>คู่มือประชาชนอบต.ผักไหม-การชำระภาษีป้าย

>คู่มือประชาชนอบต.ผักไหม-ทะเบียนพาณิชย์

>คู่มือสำหรับประชาชนอบต.ผักไหม-การขออนุญาตติดตั้งประปา

>คู่มือสำหรับประชาชนอบต.ผักไหม-การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page