วิสัยทัศน์ (Vision)

ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเองได้

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกับกลุ่มอาเซียน
  2. ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มารฐาน รวมถึงการเพิ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
  3. ส่งเสริมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา และเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่สีเขียว
  4. สร้างความมั่นคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  5. บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ประกาศ อำนาจ บทบาท หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page