เมื่อวันที่ 22-31 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมร่วมกับ ประชาชนตำบลผักไหม 17 หมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานัฒนาชุมชนอำเภอห้วยทับทัน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน ประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามโครงการอบต.พบประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา แล้วนำข้อมูลจากการรับฟัง รวบรวมสรุปปัญหาความต้องการของประชาชน และนำข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

-2---
-6
-13-
--12
--11
-04
-16
-4
-7-

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page