วิสัยทัศน์ (Vision)

ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเองได้

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกับกลุ่มอาเซียน
  2. ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มารฐาน รวมถึงการเพิ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
  3. ส่งเสริมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา และเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่สีเขียว
  4. สร้างความมั่นคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
  5. บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

 


 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page