กฎหมาย-ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

# Title Version Description Size Hits Download
ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2561 83.64 KB 36 Download Preview
ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2559 48.13 KB 103 Download Preview
ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2559 48.13 KB 30 Download Preview
ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2561 83.64 KB 108 Download Preview
ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2559 48.13 KB 30 Download Preview
ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2561 83.64 KB 33 Download Preview
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-2548 (1) 485.48 KB 34 Download Preview
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-2548 485.48 KB 28 Download Preview
ยุทธศาสตร์ชาติ-พ.ศ.-2561-2580 930.09 KB 35 Download Preview
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย-พ.ศ.-๒๕๖๐-๒๕๖๔ 4.01 MB 30 Download Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page