กฎหมาย-ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

Title Version Description Size Hits Download
pdf ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2561 83.64 KB 286 Download Preview
pdf ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2559 48.13 KB 163 Download Preview
pdf ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2559 48.13 KB 117 Download Preview
pdf ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2561 83.64 KB 173 Download Preview
pdf ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2559 48.13 KB 81 Download Preview
pdf ระเบียบแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2561 83.64 KB 92 Download Preview
pdf ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-2548 (1) 485.48 KB 124 Download Preview
pdf ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-2548 485.48 KB 81 Download Preview
pdf ยุทธศาสตร์ชาติ-พ.ศ.-2561-2580 930.09 KB 121 Download Preview
pdf แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย-พ.ศ.-๒๕๖๐-๒๕๖๔ 4.01 MB 123 Download Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page