การดำเนินกิจกรรม/โครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม


ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้ ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

--A3-scaled
health3
health4
health1
health2


โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ 17 ตำบลผักไหม

messageImage1687315985302
messageImage1687315970359
messageImage1687315965734
messageImage1687315954422
messageImage1687315947134
messageImage1687315938903


กิจกรรม รณรงค์จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาหมู่บ้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย


292603803332871438736534159997249762893531n
29246233133287126140321852538585889973837631n
29181390433287144106986721499008234782764668n
29168651933287144573653341234689358546579570n
29163759133287125873655216352356034795373828n
29162381333287145306986602526420116145079689n

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 2565

 • องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ดำเนินการตามโครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีกิจกรรม ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ่นหมอกควัน ใส่ทรายอะเบท ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 17 หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง วัด และสถานที่ราชการ
 • S7225352
  S7225351
  S7225350
  S7225349
  S7225348
  S7225346

โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคที่แพร่ระบาด ประจำปีงบประมาณ 2565

 • ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ดำเนินการตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคที่แพร่ระบาด ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวตำบลผักไหมพื้นที่ตำบลผักไหม จำนวน 1600 ตัว วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม : 7-16 กันยายน 2565
  S7225358
  S7225356
  S7225354

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page