การดำเนินกิจกรรม/โครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จึงได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รพ.สต.บ้านผักไหม รพ.สต.บ้านห่องน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลผักไหม โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสายหมู่บ้าน สื่อเวปไซต์และ Social network กิจกรรมการจัดซื้อทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำ (ทรายทีมีฟอส) การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะรองรับน้ำ กิจกรรมการพ่นหมอกควันกรณีการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์

  • เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ตำบลผักไหม
  • เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลผักไหม
  • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลผักไหม มีความรู้และความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 

S9584661
S9584660
S9584659
S9322512
S9322509สนับสนุนการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางนอกสถานพยาบาล ตำบลผักไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ร่วมกับ โรงพยาบาลห้วยทับทัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  ห้วยทับทัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักไหม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห่องน้อย พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง ในเขตพื้นที่ตำบลผักไหม จำนวนเป้าหมาย ๒๙ ราย พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวคำสั่ง/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้อง งานสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

ฐานข้อมูลตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


แบบรายงานข้อมูลน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ฐานข้อมูลตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคที่แพร่ระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ได้ดำเนินโครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคที่แพร่ระบาด กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  โดยได้ดำเนินกิจกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตำบลผักไหม จำนวน 1,300 ตัว ครอบคลุมทั้ง 17 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 25  - 30 พฤษภาคม 2563

630054
630055
630042
630041
630015
630016
1015195986411388766122384340970381469810688n
630013
 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งเป็นการป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกในครัวเรือน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจึงได้จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2563

3
0
1

 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

โครงการรณณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ทูลกระหม่่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ประจำปีงบประมาณ 2563

-covid-191
-covid-190
-covid-19
-covid-196
-covid-192
-covid-19

กิจกรรมรับมอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โดยจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลผักไหม โดยมุ่งหวังว่าประชาชนทุกครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรค องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

-011-13-14
-11-13-14
4
3
2
1
0

ครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

4
-19-270863
1
0
19-2
cd1691ce460035f581885aee8d126dd6a253207420
cd1691ce460035f581885aee8d126dd6a25320742
30820200
3082020

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page