เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดประชุมสร้างการมีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ประชาชน/ตัวแทนอสม./กลุ่มสตรี/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จำนวน 60 คน 

 

ITA8
ITA7
ITA6
ITA5
ITA2
ITA4
ITA3
ITA0
ITA1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page