องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม โดยคณะกรรมการยกร่างและแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ประจำปี พ.ศ.25ุ64 ได้ดำเนินการยกร่างและแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จำนวน 4 ฉบับ 

ประกอบด้วย

1.(ร่าง) ข้อบัญญัติตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปี พ.ศ.2564

2. (ร่าง) ข้อบัญญัติตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ ปี พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปี พ.ศ.2564

3. (ร่าง) ข้อบัญญัติตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2564

4.(ร่าง) ข้อบัญญัติตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564

 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติตำบลทั้ง 4 ฉบับ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบการบริหารราชการ ที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม  องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติตำบล (แทนร่างฉบับเดิม)  ให้ประชาชนทราบ โดยท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้หลายช่องทาง ดังนี้

1.ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

2.ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม บ้านหาด หมู่ที่ 5 ตำบลผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210

3.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม หัวข้อ Q&A เว็บบอร์ด https://www.pukmailocal.go.th/index.php และรับเรื่องร้องเรียน https://www.pukmailocal.go.th/index.php/complaints

  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page