องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม โดยคณะกรรมการยกร่างและแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ประจำปี พ.ศ.2563 ได้ดำเนินการยกร่างและแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จำนวน 4 ฉบับ 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติตำบลทั้ง 4 ฉบับ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบการบริหารราชการ ที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม  องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติตำบล (แทนร่างฉบับเดิม)  ประกอบด้วย ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563,สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563,การจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ พ.ศ.2563,การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2563 ให้ประชาชนทราบ และท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติ ทั้ง 4 ฉบับ ได้หลายช่องทาง ดังนี้

1.ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

2.ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม บ้านหาด หมู่ที่ 5 ตำบลผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210

3.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม หัวข้อ Q&A เว็บบอร์ด https://www.pukmailocal.go.th/index.php และรับเรื่องร้องเรีย่น https://www.pukmailocal.go.th/index.php/complaints

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.