การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก สำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง ถึงแม้จะเป็นอิสระ จากส่วนกลาง ก็จะคอยคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง 

2647670
264766
264767
เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม มีบรรยากาศการทำงาน แบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์กร จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ให้มีบทบาทตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารมากขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทั้งยังช่วยลดปัญหาทุจริตได้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.