ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผีกไหม ได้ประกาศรับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน ด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ฯ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ได้้กำหนดมาตรการในการช่วยเหลือฯ ตามระเบียบกรทะรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และขอประกาศรายชื่อประชาชน ที่เป็นไปตามหลักเเกณฑ์และคุณสมบัติฯ จำนวน 878 ครอบครัว (รายชื่อแนบท้ายตามประกาศ) ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถส่งความคิดเห็น ในกรณีที่เห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และติดต่อสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ผ่านช่องทาง ดังนี้

1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม หมู่ 5 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
3) แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม หัวข้อรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน https://www.pukmailocal.go.th/index.php/complaints

4) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม 086-4284286 ในวันและเวลาราชการ 08.30 น.-16.30 น.             

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ ด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.