องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ได้ดำเนินโครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคที่แพร่ระบาด กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ดำเนินกิจกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตำบลผักไหม จำนวน 1,412 ตัว และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมทั้ง 17 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 26 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2564

 

22921
22920
22919
22918
22917
22916
22915
22914
22913
22912

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page