องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 22-25 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 95 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กร กลไกการพัฒนาต่างๆ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตำบล ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ ปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาองค์กรและพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น 3.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาตำบล 4.เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page