องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์ การพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ในลักษณะถุงยังชีพ ให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (high risk) ที่ได้รับการกักกันที่บ้าน (home quarantine) ตามมารตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษจำนวน 66 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

นางจันทรา หาญสุทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม และคณะผู้บริหารพร้อมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม "ร่วมพลังแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต"

ปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม