เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จัดประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยนางจันทรา หาญสุทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เป็นประธานในการจัดการประชุมดังกล่าว

LINEALBUM--25657
LINEALBUM--256511
LINEALBUM--256524
LINEALBUM--256527
LINEALBUM--256515
LINEALBUM--25650 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.ณ อาคารผู้สูงอายุอบต.ผักไหม

องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จัดกิจกรรม/โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุรธรรมและจริยธรรมและการนำหลักธรรมไปปฏิบัติ

3.เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ในการเสริมสร้างคุรธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตโดยมิชอบ


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page